Otázky a odpovede

:: Šacanet - otázky a odpovedeZriadenie pripojenia

» Ako vyzerá zriadenie siete pre užívateľov v bytovke?
Od telekomunikačného rozvádzača v budove privedieme do vášho bytu (alebo nebytového priestoru) káblovú prípojku a ukončíme ju zásuvkou. Do tejto zásuvky bude pripojené koncové zariadenie (počítač, TV set-top-box, Wi-Fi router, a podobne). V prípade potreby vám zapožičiame rozbočovač pre pripojenie viacerých zariadení.

» Je sieť v bytovom dome použiteľná len na Internet?
Vybudovaná sieť otvára možnosť pre pripojenie zariadení, prospešných aj pre tých obyvateľov, ktorí nepožadujú samotný internet. Okrem pevnej telefónnej linky a digitálnej televízie je možné využiť túto sieť aj k monitorovaniu spoločných priestorov kamerami, na sledovanie teploty v objekte, odčítanie meračov, a podobne.

» Ponúkate služby pre zdravotne postihnutých užívateľov, užívateľov s nízkymi príjmami alebo osobitnými sociálnymi potrebami?
Áno, o využívanie našich služieb sa môžu uchádzať všetci záujemcovia bez rozdielu, celá naša ponuka služieb je platná aj pre týchto užívateľov. Alternet uplatňuje rovnocenný prístup ku všetkým záujemcom a účastníkom, nerobíme rozdiely ani neznevýhodňujeme nikoho na základe jeho zdravotného alebo sociálneho postavenia.


Používanie pripojenia

» Je možné pripojiť viacero počítačov v jednej domácnosti naraz?
Áno, s použitím prídavného zariadenia (router alebo switch) je možné pripojiť viacero počítačov v jednej domácnosti alebo firme, a to cez kábel, alebo aj bezdrôtovo. Wi-Fi router si môžete jednorázovo zakúpiť, alebo aj prenajať. Okrem nákladov na router nie je používanie viacerých počítačov v jednom byte alebo firme spojené so žiadnymi ďalšími poplatkami.

» Môžem pripojenie zdieľať (so susedom, kamarátom, ...) ?
Pripojenie môže byť využívané iba v tom byte alebo firemných priestoroch, kde je zriadené. Zdieľanie pripojenia do iného bytu alebo iných firemných priestorov, či už bezodplatne alebo za odplatu, je zakázané - okrem prípadov, keď je možnosť zdieľania výslovne dohodnutá v zmluve.


Kvalita a parametre služby

» Akú rýchlosť budem dosahovať? Je rýchlosť pripojenia garantovaná?
Rýchlosť pripojenia v závisí od programu služieb, ktorý je na vašej prípojke aktívny. Naša sieť je dimenzovaná tak, aby poskytovala podľa možnosti maximálnu rýchlosť pripojenia podľa objednaného programu služieb (alebo až o 10-15% vyššiu, než je stanovené v zmluve). Pre domácnosti a kancelárie však rýchosť pripojenia nie je garantovaná - garancia rýchlosti sa poskytuje iba pri firemných pripojeniach, kde je to výslovne dohodnuté. Pri optickom pripojení by ste mali dosahovať plnú rýchlosť vždy. Pri rádiovom pripojení na rýchlosť vplýva aj sila a kvalita signálu v mieste, kde je prípojka inštalovaná - naši technici pri montáži zhodnotia prípadné technické obmedzenia.

» Je pripojenie neobmedzené? Koľko dát môžem prenášať?
Pripojenia sú neobmedzené dátovo aj časovo - to znamená, že vás neobmedzujeme v objeme prenesených dát, ani v počte hodín, ktoré môžete pripojenie využívať. Aby však nedochádzalo k preťažovaniu siete nadmernými prenosmi a znižovaniu kvality služby pre ostatných účastníkov, uplatňujeme Fair Use Policy - pravidlá férového využívania. Veľké prenosy dát (čím sa mysia desiatky až stovky gigabajtov týždenne) nemá užívateľ realizovať v čase silnej prevádzky od 8:00 do 24:00, ale v nočných hodinách. Ak užívateľ toto pravidlo nerešpektuje a prenos v silnej prevádzke presiahne limity platné pre program služieb a lokalitu v ktorej sa pripája, rýchlosť pripojenia začne postupne klesať. Limity sú však nastavené tak, že 99% zákazníkov sa k nim svojou bežnou prevádzkou ani len nepríblíži.

» Môže sa kvalita pripojenia meniť vplyvom poveternostných podmienok?
Ak sú zariadenia správne nainštalované a nedôjde k ich poškodeniu, tak počasie nemá vplyv na ich prevádzku, ani na kvalitu pripojenia.

» Aké sú garancie funkčnosti?
Pri všetkých službách garantujeme ich časovú dostupnosť (pre služby pre domácnosť a kanceláriu je to 90%, pre služby pre veľké firmy je to 99% a viac). Toto číslo znamená, akú časť z mesiaca musí byť pripojenie dostupné a funkčné. Ak je dostupné z dôvodu poruchy na strane poskytovateľa menej, než je pre službu určené, máte nárok na vrátenie pomernej časti mesačného poplatku.


Technické otázky

» Akú IP adresu dostanem?
Ku každému pripojeniu poskytujeme verejnú IP adresu, ktorá je pre každú prípojku samostatná a nie je zdieľaná s inými učastníkmi. Na pripojení nevykonávame preklad adries (NAT), ktorý by mohol prekážať niektorým protokolom (FTP, IPSEC, ...). Štandardne poskytovaná IP adresa je dynamická a môže sa počas dňa alebo mesiaca meniť. Na požiadanie a za poplatok je k pripojeniu možné objednať statickú (pevnú) IP adresu, ktorá sa nemení ani v priebehu času, a ani pri prípadnej zmene adresy pripojenia. K takejto statickej IP adrese je možné nastaviť aj reverzný DNS názov (napr. pre prevádzku servera na vašom pripojení). Firmám v prípade potreby zabezpečíme aj celý blok IP adries (subnet).

» Nastavujete IP adresu pevne, cez DHCP, alebo PPPoE ?
V súčasnosti sú všetky naše pripojenia pre domácnosť a kanceláriu realizované pomocou PPPoE, teda prihlásenie prebieha pomocou mena a hesla (rovnako ako pri DSL pripojeniach). Naša sieť meno a heslo overí, a podľa neho pridelí vášmu zariadeniu správnu IP adresu a ďalšie parametre pripojenia. Meno a heslo je obvykle uložené v routeri alebo v počítači, a nemusíte ho zadávať ručne pri každom pripojení. Ak zmeníte zariadenie, ktoré sa pripája priamo k našej sieti (router alebo počítač), stačí zadať správne prihlasovacie údaje do nového zariadenia, a pripojenie bude fungovať - nemusíte nás kontaktovať kvôli zmene MAC adresy ani žiadneho iného parametra.

» Bude môj počítač alebo router dosiahnuteľný priamo z Internetu ? Používa sa NAT ? Poskytujete ochranu firewallom ?
Keďže pre pripojenie sa používajú priamo verejné IP adresy, je vaše zariadenie dostupné aj z internetu. Aby sme predchádzali pokusom o prieniky z internetu do vašich zariadení, všetky pripojenia pre domácnosť a kanceláriu štandardne a bez požiadania chránime firewallom - spojenia z internetu do počítača sú zablokované. Vypnutie firewallu a povolenie všetkých spojení je možné na požiadanie. Preklad sieťových adries (NAT), ktorý by zabraňoval pripojeniu z internetu do vášho zariadenia, sa na našej sieti nevykonáva - NAT sa deje iba na routri u zákazníka (zariadenie na pripojenie k našej rádiovej sieti je vždy zároveň aj routrom).


Viazanosť

» Môžem si zmeniť program služieb aj keď trvá viazanosť?
Áno. Program služieb si môžete zmeniť kedykoľvek, aj počas viazanosti (ak nebolo k vašej zmluve dohodnuté inak). O zmenu programu služieb môžete požiadať telefonicky, alebo e-mailom s uvedením spätného telefonického kontaktu.

» Čo ak mi skončila viazanosť? Bude mi internet odpojený?
Nie, všetky služby ostávajú ďalej funkčné bez zmeny. Ak po skončení viazanosti chcete prestať používať naše služby, je potrebné zmluvu vypovedať, zaslaním písomnej výpovede na adresu poskytovateľa. Robíme však všetko pre to, aby ste s našimi službami boli absolútne spokojní a aby ste na výpoveď nemuseli ani pomyslieť.