Vyjadrenia a vytýčenia

Vyjadrenie k existencii sietí, vytýčenie sietí

Alternet s.r.o. je vlastníkom verejnej telekomunikačnej siete v Košiciach, Medzeve, Moldave nad Bodvou, Gelnici a v okolitých obciach. Pri projektovaní a realizovaní stavieb v tomto území môže dôjsť ku kontaktu s vedením siete Alternet a jej pridruženými prostriedkami (zariadeniami, rozvádzačmi, stožiarmi, rádiovými spojmi, prípojkami na el. energie, a pod.). V rámci ochrany verejných sietí, stavebník je povinný k povoľovaniu stavby získať vyjadrenia vlastníkov inžinierskych sietí v mieste stavby a predložiť ich stavebnému úradu ku konaniu. Vlastníci sietí majú v konaní postavenie dotknutého orgánu a určujú podmienky k stavbe, a stavebník je povinný tieto podmienky pri uskutočňovaní stavby dodržať. V prípade nerešpektovania podmienok pre ochranu verejnej telekomunikačnej siete sa stavebník vystavuje trestoprávnemu postihu podľa § 286 trestného zákona, a tiež povinnosti nahradiť spôsobenú škodu na vedeniach a službách poskytovateľa.

Pre získanie vyjadrenia Alternetu k existencii sietí je potrebné doručiť Alternetu "Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí". Žiadosť môže byť doručená poštou, e-mailom, prípadne osobne (viď kontakty), alebo cez portál siete.digital (vhodné najmä pre zadávanie viacerých žiadostí organizáciami). Zo žiadosti musí byť zrejmé:

  • územie, ku ktorému má byť vyjadrenie poskytnuté,
  • lehota, v ktorej sa vyjadrenie požaduje (štandard do 15 dní, urgent do 3 pracovných dní),
  • či sa požaduje informatívne vyjadrenie (pre potrebu žiadateľa) alebo vyjadrenie pre právne účely (napr. ako doklad k územnému alebo stavebnému konaniu),
  • v akej mierke majú byť poskytnuté snímky z mapy (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000)

Ak zo žiadosti nie sú tieto údaje zrejmé, Alternet vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Na základe úplnej žiadosti Alternet vystaví a zašle žiadateľovi faktúru. Po prijatí úhrady vo zvolenej lehote (štandard do 15 dní, urgent do 3 pracovných dní) Alternet vystaví a zašle žiadateľovi vyjadrenie o existencii sietí e-mailom a/alebo poštou. Súčasťou vyjadrenia je textová časť a grafická časť - mapová snímka (alebo snímky) záujmového územia v mierke, ktorú určil žiadateľ. Ak sa v území nachádzajú vedenia Alternetu, budú na snímke (snímkach) zakreslené. Toto zakreslenie je orientačné, pre zistenie presnej polohy vedenia v teréne je potrebné objednať vytýčenie vedenia. Pri vytýčení vedenia a dozore stavby sa počíta čas za každého vytyčujúceho pracovníka osobitne, pričom sa počíta prvá hodina celá, následne každá aj začatá polhodina.

Upozorňujeme žiadateľov, ktorí majú právo podľa osobitných predpisov na poskytnutie vyjadrenia o existencií sietí bezplatne, že toto právo je potrebné preukázať Alternetu pri podaní žiadosti, zaslaním alebo predložením dokladov preukazujúcich toto oprávnenie. Lehota na vydanie vyjadrenia začína plynúť v zmysle zákona od zaplatenia poplatku. Ak sa následne pri vypracovaní vyjadrenia zistí, že sú splnené podmienky na vydanie vyjadrenia bezplatne podľa osobitného predpisu, Alternet vystaví k faktúre dobropis a zaplatený poplatok vráti platiteľovi (prevodom).


Cenník - vyjadrenia a vytýčenia

Posledná aktualizácia: 01.07.2021

Vyjadrenie k existencii sietí

Bez DPH S DPH Účtovanie
Vyjadrenie k existencii sietí - informatívne do 15 dní neslúži pre právne účely 15,00  18,00 € vopred
Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné, do 15 dní 25,00  30,00 € vopred
Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné, do 3 pracovných dní 50,00  60,00 € vopred
Snímka z mapy (grafická časť informatívneho vyjadrenia) vo zvolenej mierke 5,00  6,00 € za stranu A4 vopred
Snímka z mapy (grafická časť záväzného vyjadrenia) vo zvolenej mierke 10,00  12,00 € za stranu A4 vopred

Vyjadrenie k existencii sietí - cez siete.digital

Bez DPH S DPH Účtovanie
Vyjadrenie k existencii sietí - informatívne do 15 dní, cez siete.digital neslúži pre právne účely 7,50  9,00 € vopred
Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné, do 15 dní, cez siete.digital 12,50  15,00 € vopred
Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné, do 3 pracovných dní, cez siete.digital 25,00  30,00 € vopred
Snímka z mapy (grafická časť informatívneho vyjadrenia) vo zvolenej mierke, cez siete.digital 2,50  3,00 € za stranu A4 vopred
Snímka z mapy (grafická časť záväzného vyjadrenia) vo zvolenej mierke, cez siete.digital 5,00  6,00 € za stranu A4 vopred

Vytýčenie vedení a dozor stavby

Bez DPH S DPH Účtovanie
Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - štandard do 15 dní 50,00  60,00 € za hodinu pozadu
Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - urgent do 3 dní 100,00  120,00 € za hodinu pozadu
Dozor stavby, kontrola neporušenosti vedenia a zásypu vedenia 30,00  36,00 € za hodinu pozadu
Dopravné náklady k vytýčeniu vedení a dozoru stavby 0,50  0,60 € za km pozadu

Iné poplatky

Bez DPH S DPH Účtovanie
Zaslanie faktúry poštou na žiadosť zákazníka 0,00  0,00 € pozadu
Zaslanie vyjadrenia o existencii sietí poštou 2,50  3,00 € vopred

Vysvetlivky

zmluvne záväzná cena je uvedená tučným písmom (bez DPH, s DPH)